Góc sinh viên
THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN
Sinh viên và học viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế chính trị có cơ hội làm việc và thăng tiến trong các lĩnh vực: - Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, học viện, trường chính trị.. - Các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội,.. - Các tổ chức kinh tế, công ty, xí nghiệp,...