Nghiên cứu KH » Đề tài nghiên cứu
Số lượng đề tài đã và đang triển khai của CBGV và SV Khoa Kinh tế chính trị

 Số lượng đề tài đã và đang triển khai của CBGV và SV Khoa Kinh tế chính trị tính đến tháng 6 năm 2017

 

Đề tài

Số lượng

Tình trạng

Cấp bộ

5

Đã nghiệm thu 5

Cấp ĐH Huế

5

Đã nghiệm thu 2

Đang triển khai 3

Cấp Trường

19

Đã nghiệm thu 16

Đang triển khai 3

Snh viên

23

Đã nghiệm thu 19

Đang triển khai 4