Nghiên cứu KH » Hợp tác nghiên cứu
Hợp tác nghiên cứu khoa học

 Tham gia nghiên cứu trong Nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo nghị định thư Việt Nam - Hàn Quốc giữa Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội và Đại học Quốc gia Mokpo - Hàn Quốc.

Đề tài: "Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn- thành thị: kinh nghiệm Hàn Quốc và vận dụng cho Việt Nam". (Social policies for rural-urban migration - Joint program of international cooperation under Vietnam-Korea Protocol - "Social policies for rural-urban migration: Korea’s experience and applications for Vietnam") năm 2012