Giới thiệu » Giới thiệu
Giới thiệu

 Mục đích đào tạo sinh viên và học viên chuyên ngành Kinh tế chính trị nhằm đạt được trình độ cao dần về kiến thức kinh tế gắn với chính trị xã hội; có kỹ năng phân tích các sự kiện hiện tượng kinh tế, chính trị nhằm đưa ra những giải pháp hoạt động và dự báo phát triển tương lai. Có thái độ đúng đắn với thể chế chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam; biết thuyết trình những vấn đề chính trị xã hội và tham gia hoạt động trong các tổ chức kinh tế, công ty, xí nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tham gia các tổ chức của Đảng, và các đoàn thể xã hội.

Nhiều thế hệ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tốt nghiệp trong các trường, học viện nói trên đã có những đóng góp xứng đáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khoa Kinh tế chính trị trường Đại học kinh tế Đại học Huế được sự quan tâm nhiều bậc phụ huynh, các thầy cô và sinh viên, học sinh thăm hỏi và trao đổi. Hằng năm Khoa vinh dự đón tiếp khoảng 50 sinh viên chọn ngành Kinh tế chính trị học đại học và từ 25-30 học viên cao học.

Các thầy cô khoa Kinh tế chính trị quyết tâm viết tiếp truyền thống tốt đẹp của trường Đại học Kinh tế Đại học Huế và của ngành Kinh tế chính trị.

Khoa mong sự quan tâm ủng hộ của Lãnh đạo nhà trường, Đại học Huế, các bậc phụ huynh, các thầy cô và sinh viên, học sinh giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Khoa và ngành Kinh tế chính trị phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.