Giới thiệu » Đội ngũ nhân lực
Đội ngũ nhân lực

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị chức danh

Chức vụ

Học vị

Chức danh

Chính  quyền

Đoàn thể

1

Hà Xuân Vấn

1954

TS

GVC

Giảng viên

UVTV Đảng ủy Trường, Bí thư chi bộ Khoa

2

Hà Thị Hằng

1976

TS

GV

Trưởng Khoa

Chi ủy viên

3

Trần Xuân Châu

1957

TS

GVC

Phó Trưởng Khoa

Phó Bí thư Chi bộ Khoa

4

Lê Văn Sơn*

1975

ThS

GV

Phó Trưởng Khoa

 

5

Nguyễn Lê Thu Hiền

1982

TS

GV

Phó trưởng Bộ môn

 UV BCH CĐ Trường, Chủ tịch Công đoàn Khoa

6

Nguyễn Hữu Lợi

1986

ThS

GV

Trợ lý GV và NCKH Khoa

 

7

Nguyễn Hồ Minh Trang

1982

TS

GV

Phó Trưởng Bộ môn

 

8

Hồ Lê Phương Thảo

1984

ThS

GV

Trợ lý Công tác sinh viên Khoa

 

9

Đào thị Cẩm Nhung

1990

CN

GV

Cán bộ giảng dạy

Bí Thư Liên chi đoàn Khoa

10

Nguyễn Thế Thìn

1988

ThS

GV

Cán bộ giảng dạy

UV BCH Công đoàn Khoa

11

Phan Nguyễn Khánh Long* 

1982

ThS

GV

Cán bộ giảng dạy

 

12

Võ Thị Thu Ngọc* 

1983

ThS

GV

Cán bộ giảng dạy

 

13

Phạm Thị Thương* 

1984

ThS

GV

Cán bộ giảng dạy

 

14

Phạm Thái Anh Thư 

1981

ThS

GV

Cán bộ giảng dạy

 

15

Dương Thị Diệu My

1985

ThS

GV

Cán bộ giảng dạy

 

16

Đặng Thị Yến

1981

ThS

Chuyên viên

Thư ký Khoa

UVBCH CĐ Trường, UV BCH CĐ Khoa

17

Nguyễn Xuân Khoát

1955

TS

PGS

Trưởng Ban Tổ chức nhân sự ĐH Huế

Phó Bí thư TT Đảng ủy ĐH Huế

18

Vũ Thành Huy

1984

ThS

GV

Trưởng Phòng CTSV

Bí thư Đoàn Trường

19

Nguyễn Thị Hóa

1958

ThS

GVC

Nghỉ hưu

GV thỉnh giảng

20

Lê Quang Diên

1953

ThS

GVC

Nghỉ hưu

GV thỉnh giảng

21

Nguyễn Thị Tỵ

1953

ThS

GVC

Nghỉ hưu

GV thỉnh giảng

 * Nghiên cứu sinh