Giới thiệu » Đội ngũ nhân lực
Đội ngũ nhân lực

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

HỌC VỊ

CHỨC DANH

CHỨC VỤ

CHÍNH  QUYỀN

ĐOÀN THỂ

1

Hà Thị Hằng

1976

TS

GVC

Trưởng Khoa

Bí thư chi bộ

2

Nguyễn Hồ Minh Trang

1982

TS

GVC

Phó Trưởng Khoa, Trưởng BM LLCTCB

Phó Bí thư Chi bộ

3

Phan Nguyễn Khánh Long

1982

TS

GV

Phó Trưởng BM, Phụ trách BM KTCTVN

 

4

Lê Văn Sơn

1975

ThS

GV

Giảng viên

 

5

Phạm Thái Anh Thư

1981

ThS

GV

Giảng viên

UV BCH CĐ Trường, Chủ tịch Công đoàn Khoa

6

Nguyễn Hữu Lợi

1986

ThS

GV

Giảng viên

Chi ủy viên

7

Trần Xuân Châu

1957

TS

GVC

Giảng viên

Chủ tịch Hội CCB trường

8

Hồ Lê Phương Thảo

1984

ThS

GV

Giảng viên

Trợ lý Giáo vụ

9

Đào Thị Cẩm Nhung

1990

ThS

GV

Giảng viên

 

10

Nguyễn Thế Thìn

1988

ThS

GV

Giảng viên

Bí thư LCĐ Khoa; UV BCH Công đoàn

11

Võ Thị Thu Ngọc

1983

TS

GVC

Giảng viên

 

12

Phạm Thị Thương

1984

TS

GVC

Giảng viên

 Trợ lý CTSV

13

Dương Thị Diệu My

1985

TS

GV

Giảng viên

 

14

Nguyễn Xuân Khoát

1955

TS

PGS

Giảng viên

 

15

Đặng Thị Yến

1981

ThS

Chuyên viên

Chuyên viên

UV BCH CĐ Khoa

16

Hà Xuân Vấn

1954

TS

GVC

Giảng viên

GV thỉnh giảng

17

Nguyễn Thị Hóa

1958

ThS

GVC

Giảng viên

GV thỉnh giảng

18

Lê Quang Diên

1953

ThS

GVC

Giảng viên

GV thỉnh giảng

19

Nguyễn Thị Tỵ

1953

ThS

GVC

Giảng viên

GV thỉnh giảng