Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

 

* BCN Khoa:

               TS. Hà Thị Hằng – Trưởng khoa

               ThS. Lê Văn Sơn – Phó Trưởng Khoa

* Các bộ môn:

                + Bộ môn lý luận chính trị cơ bản

                           Trưởng Bộ môn:  TS Nguyễn Hồ Minh trang

               + Bộ môn KTCT thời kỳ quá độ lên CNXH

                           Trưởng bộ môn: TS. Hà Thị Hằng

                + Bộ môn lịch sử kinh tế

                           Phụ trách Bộ môn: ThS. Lê Văn Sơn

                * Hội đồng khoa học khoa:                              

                                     TS. Hà Thị Hằng

                                     TS. Trần Xuân Châu

                                     ThS. Lê Văn Sơn

                                      TS. Hà Xuân Vấn

                                      TS Nguyễn Hồ Minh Trang

                                      PGSTS. Nguyễn Xuân Khoát 

 Các bộ môn

* BM: lý luận chính trị cơ bản:

           1. TS  Nguyễn Hồ Minh Trang  – Trưởng Bộ môn

           2. TS . Hà Xuân Vấn

           3. Ths. Phạm Thái Anh Thư

           4. Ths. Hồ Lê Phương Thảo

           5. Ths. Nguyễn Hữu Lợi          

* BM KTCT về thời kỳ quá độ lên CNXH

            1. TS. Hà Thị Hằng – Trưởng Bộ môn

            2. TS. Trần Xuân Châu 

            3.Ths.  Phan Nguyễn Khánh Long

            4. Ths. Phạm Thị Thương

            5. ThS. Đào Thị Cẩm Nhung

* BM Lịch sử kinh tế

            1. Ths. Lê Văn Sơn – Phó trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn

            2. Ths.  Võ Thị Thu Ngọc

            3. ThS. Dương Thị Diệu My

            4. ThS. Nguyễn Thế Thìn 
            5. PGSTS. Nguyễn Xuân Khoát