Giới thiệu » Hội đồng khoa học
Hội đồng khoa học khoa

 TS. Hà Thị Hằng– Chủ tịch hội đồng

 Ths. Lê Văn Sơn – Thư kí

 PGSTS. Nguyễn Xuân Khoát - Ủy Viên

 TS. Trần Xuân Châu   - Ủy viên

  TS. Hà Xuân Vấn  - Ủy viên