Giới thiệu » Hội đồng khoa học
Hội đồng khoa học khoa

TS. Hà Thị Hằng– Chủ tịch hội đồng

Ths. Lê Văn Sơn – Thư kí

TS. Nguyễn Hồ Minh Trang - Ủy viên

PGSTS. Nguyễn Xuân Khoát - Ủy Viên

TS. Trần Xuân Châu - Ủy viên

TS. Hà Xuân Vấn  - Ủy viên