Tin tức » Thông báo
Thông báo V/v triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017
Ngày 17/10/2016

 

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......../ĐHKT-TC-HC

V/v triển khai xét tặng danh hiệu NGND,

NGƯT  lần thứ 14 năm 2017

                         Thừa Thiên Huế, ngày       tháng     năm 2016

           

                         Kính gửi: - Thủ trưởng các Khoa trực thuộc Trường Đại học Kinh tế

           Thực hiện Công văn số 1001/ĐHH-PCTĐ ngày 24/8/2016 của Giám đốc Đại học Huế và Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017; căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch tổ chức xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT của Trường như sau:

          - Từ 01/11 đến 08/11/2016: Căn cứ vào đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục xét tặng NGND, NGƯT theo Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ (có văn bản đính kèm), các Khoa trực thuộc tổ chức giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm NGND, NGƯT tại đơn vị (Kể cả giảng viên kiêm nhiệm).

          - Ngày 09/11/2016: Các Khoa hoàn chỉnh hồ sơ nộp về Phòng Tổ chức - Hành chính (liên hệ đ/c Nguyễn Bá Tường). Hồ sơ bao gồm:

+ Biên bản họp của đơn vị và danh sách các cá nhân được đề nghị đạt từ 80% phiếu tín nhiệm của cán bộ, giảng viên trong đơn vị trở lên;

+ Bản khai thành tích cá nhân được đề nghị trong danh sách (Mẫu số 01 ở Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015);

+ Các tài liệu chứng minh thành tích cống hiến trong hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và những đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

- Từ 12/12 đến 23/12/2016: Tổ thư ký Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Trường Đại học Kinh tế tổ chức thẩm định hồ sơ và thăm dò dư luận.

- Từ 26/12/2016 đến 06/01/2017: Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Trường Đại học Kinh tế tổ chức họp và bỏ phiếu tán thành.

          - Từ 09/01 đến 12/01/2017: Hoàn chỉnh hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT của Trường và nộp cho Hội đồng Đại học Huế.

Hiệu trưởng đề nghị Thủ trưởng các Khoa trực thuộc nghiên cứu Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT để triển khai thực hiện và xét chọn đúng quy trình, tiêu chuẩn và kế hoạch.

Trân trọng cảm ơn.        

 Tải file hướng dẫn làm hồ sơ  ở đây