Đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Chương trình
CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ
MAJOR: POLITICAL ECONOMY
ĐÀO TẠO THẠC SỸ
Học viên tốt nghiệp thạc sỹ Kinh tế chính trị có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tận tụy với công việc; có sức khỏe và có năng lực giải quyết tốt các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn cũng như lĩnh vực nghiên cứu, quản lý kinh tế xã hội đối với sự nghiệp xây dựng đất nước và đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ
.
CÁC MÔN HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC ĐỂ THI CAO HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Bắt đầu từ năm 2008, khoa Kinh tế chính trị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo thạc sỹ ngành Kinh tế chính trị. Đối tượng dự thi cao học Kinh tế chính trị cần phải có một trong các điều kiện sau: (1) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế Chính trị (2) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi như đã nêu trên nhưng đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế chính trị. Số môn học cần bổ túc là 5 môn, tổng số tín chỉ cần bổ túc là 10 tín chỉ