Nghiên cứu KH » Hướng nghiên cứu khoa học
NHÀ KHOA HỌC
NHÀ KHOA HỌC
HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Hiện nay, khoa Kinh tế chính trị có 20 cán bộ và giảng viên trong đó 3 tiến sĩ, Phó giáo sư; 12 thạc sĩ, 4 cán bộ đang nghiên cứu sinh và 5 cán bộ đang học cao học (kể cả giảng viên kiêm chức). Từ năm 2006 đến nay, cán bộ giảng viên của khoa đã thực hiện 4 đề tài cấp Bộ, 22 đề tài cấp trường đã được nghiệm thu.