Nghiên cứu KH » Hướng nghiên cứu khoa học
HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Các hướng nghiên cứu của giảng viên khoa Kinh tế chính trị đã và đang thực hiện thuộc các lĩnh vực:

- Các học thuyết kinh tế trong tác phẩm của C.Mác – Ăngghen và V.I.Lênin và sự vận dụng các học thuyết đó trong nền kinh tế thị trường   định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

- Xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam và vai trò của Nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;

- Kinh tế Chính trị về nền kinh tế chuyển đổi và đổi mới kinh tế;

- Công nghiệp hóa hiện đại hóa, các thành phần kinh tế, phân phối thu nhập ở Việt Nam;

- Đầu  tư trực tiếp nước ngoài – FDI, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phát triển thị trường, chứng khoán, thị trường khoa học công nghệ…

- Các vấn đề về “tam nông”, công nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, xóa đói giảm nghèo, nguồn nhân  lực và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

- Nâng cao chất lượng dạy và học môn kinh tế chính trị ở các trường đại học.