Thư viện » Giáo trình
GIÁO TRÌNH KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN

Kinh tế học chính trị Mác – Lênin là một bộ phận cấu thành của khoa học Mác – Lênin. Nó nghiên cứu các quan hệ xã hội của con người trong quá trình sản xuất, trao đổi, tiêu dùng của cải vật chất qua các giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội loài người, làm rõ bản chất của các quá trình và các hiện tượng kinh tế, tìm ra các quy luật vận động của nền kinh tế - xã hội.

Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác – Lênin được biên soạn thành 25 chương, chia thành ba phần: Phần mở đầu; Phần thứ nhất: Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Phần này giáo trình đã trinhg bày các nội dung cơ bản của học thuyết giá trị, học thuyết trị thặng dư của C.Mác và học thuyết chủ nghĩa đế quốc của V.I. Lênin, đồng thời vận dụng các học thuyết trên để phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa tư bản ngày nay. Phần thứ hai: Những vấn đề lý luận và chính sách kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đây là giáo trình được biên soạn công phu, rất quan trọng đối với sinh viên ngành Kinh tế chính trị nói riêng và sinh viên các ngành thuộc khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung.