Đào tạo » Đại học
CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ

    CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ

 

MAJOR: POLITICAL ECONOMY

1. Chuẩn về kiến thức

a. Sinh viên được cung cấp những kiến thức nền tảng mang tính phương pháp luận và những hiểu biết về cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó hình thành thế giới quan, nhân sinh quan cho người học.

b. Được trang bị những kiến thức cần thiết về khoa học tự nhiên phù hợp với chuyên ngành đào tạo; kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, đáp ứng khả năng học tập ở bậc đại học và các bậc cao hơn; biết sử dụng thành thạo máy tính về soạn thảo văn bản và có trình độ tiếng Anh theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ châu Âu B1 hoặc tương đương.

c. Có kiến thức cơ sở của khối ngành và kiến thức chung của ngành làm cơ sở cho việc tiếp cận, đi sâu nghiên cứu kiến thức chuyên ngành.

d. Trang bị những kiến thức chuyên sâu về kinh tế, chính trị của các phương thức sản xuất xã hội trong lịch sử: các lý thuyết kinh tế của các đại biểu, trường phái tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử; những vấn đề kinh tế, chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; lí luận kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và vận dụng các lý thuyết kinh tế thể hiện trong đường lối kinh tế của Đảng cộng sản Việt Nam.

2. Chuẩn về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

a. Có kỹ năng nghiên cứu lý luận về những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội qua các phương thức sản xuất trong lịch sử.

      b. Hình thành được kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội làm cơ sở để tham mưu cho công tác quản lý kinh tế xã hội của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội.

c. Có kỹ năng hoạch định những chính sách kinh tế của ngành, địa phương.

d. Có thể trực tiếp làm công tác quản lý kinh tế xã hội từ cấp trung ương tới địa phương, giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

2.2. Kỹ năng mềm

a. Rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu, tự học cho sinh viên, biết sắp xếp kế hoạch, tự chủ trong công việc.

b. Nâng cao kỹ năng truyền đạt thông tin, thuyết trình về những vấn đề kinh tế chính trị thông qua các tiết học

c. Có kỹ năng phối hợp làm việc nhóm, thảo luận nhóm, biết đúc kết bài học kinh nghiệm trong nghiên cứu thực tiễn.

d. Có khả năng giao tiếp và xử lý tốt các nghiệp vụ văn phòng trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh tương đương

3. Chuẩn về thái độ

a. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật; có ý chí vượt qua mọi khó khăn, trở ngại; có tinh thần làm việc say mê, năng động và sáng tạo; có bản lĩnh chính trị, tự tin khẳng định bản thân và có tinh thần phục vụ cộng đồng

b. Có ý thức tu dưỡng, trau dồi, cập nhật kiến thức chuyên môn và tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, chính trị, xã hội; hình thành đạo đức trong sáng, có quan hệ đúng mực, hài hòa với bạn bè, thầy cô giáo.

c. Có ý thức trách nhiệm công dân, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật; có tinh thần đấu tranh ủng hộ cái đúng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước, phê phán những luận điểm, hành động sai trái.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

 Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế, chuyên ngành kinh tế chính trị có thể làm việc trong những lĩnh vực sau:

a. Trong các công ty, xí nghiệp (tổ chức nhân sự, kế hoạch thị trường, hành chính, tuyên giáo...)

b. Trong các cơ quan Đảng, Nhà nước ở trung ương và địa phương (tỉnh ủy, huyện ủy, ủy ban nhân dân các cấp, các sở, phòng...)

c. Trong các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội (Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, công đoàn, hội nghề nghiệp...)

d. Giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trường chính trị của tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, thị xã...).

e. Nghiên cứu viên trong các cơ quan, viện nghiên cứu về kinh tế, chính trị và xã hội.

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

a. Có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ trên đại học: thạc sĩ, tiến sĩ

b. Có thể đi bồi dưỡng trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.

6. Các khung chương trình, tài liệu, chuẩn trong nước tham khảo

a. Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế chính trị của Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội.

b. Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế chính trị của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.