Đào tạo » Ngắn hạn
CÁC MÔN HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC ĐỂ THI CAO HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ

 Các môn học cần bổ túc cho những người tốt nghiệp ngành gần như sau:

Ngành đúng, ngành phù hợp

Ngành gần

Các môn học phải bổ túc kiến thức

Số tín chỉ

1. Kinh tế chính trị

1. Cử nhân chính trị

2. Giáo dục chính trị

3. Triết học

4. Luật học

1. Học thuyết kinh tế C. Mác và V.I.Lênin

2. Kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

3. Lịch sử kinh tế quốc dân

4. Kinh tế vĩ mô

5. Kinh tế vi mô

 

2

 

2

 

2

2

2

1. Kinh tế

2. Quản trị kinh doanh

1. Học thuyết kinh tế của C.Mác và V.I. Lênin

2. Kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ

3. Lịch sử kinh tế quốc dân

4. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

5. Kinh tế đối ngoại Việt Nam

2

 

2

2

2

 

 2