Thư viện » Tài liệu tham khảo
PHÂN TÍCH TRIẾT HỌC NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÍNH TRỊ VÀ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

Khoa học chính trị được nghiên cứu ở nước tra mới rất gần đây nhưng các vấn đề chính trị thì lại được đặt ra và vận dụng trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta như: vấn đề xây dựng Đảng, sự lãnh đạo, xây dựng đường lối và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước, các tổ chức và củng cố các tổ chức chính trị xã hội đã là những thành công trong sự nghiệp cách mạng của nước ta.

Cuốn sách này dựa theo phương pháp phân tích triết học để nghiên cứu chính trị với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, nó nghiên cứ bản chất mối quan hệ tư tưởng - ý thức - và thực tiễn trong đời sống chính trị. Cuốn sách được thiết kế thành 8 chương và đã phân tích, làm rõ các vấn đề cơ bản của chính trị học như: chính trị học là gì, các nhóm lợi ích trong đời sống chính trị, đảng chính trị, nhà nước và quyền lực nhà nước, văn hóa chính trị, chính trị quốc tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Cuốn sách này là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên trong quá trình học môn Chính trị học cũng như những độc giả quan tâm đền vấn đề chính trị và chính trị học.

Tác giả: PGS,TS Nguyễn Hữu Khiển, Nhà xuất bản Lý luận chính trị - 2006