Thư viện » Tài liệu tham khảo
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG

Các văn kiện của Đảng là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận 25 năm đổi mới để phát triển đất nước toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đây là tài liệu tham khảo quan trọng đối với sinh viên trong việc học tập, nghiên cứu các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,… của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Cuốn sách do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản tháng Hai năm 2011.