Đào tạo » Tiến sĩ
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ

 Ngày 15 tháng 5 năm 2017, Giám đốc Đại học Huế đã kí Quyết định số 460/QĐ-ĐHH cho phép Trường Đại học Kinh tế được phép đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị từ năm 2017.

Đây là chuyên ngành Tiến sĩ thứ 3 Trường Đại học Kinh tế  được phép đào tạo, cùng với hai chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và Quản trị kinh doanh.

Dự kiến sẽ đợt tuyển sinh khóa đầu tiên chuyên ngành Kinh tế chính trị sẽ bắt đầu từ đợt 2 năm 2017.