Giới thiệu » Giới thiệu
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN TIÊU BIỂU CỦA NGÀNH
Giới thiệu
Ngành Kinh tế chính trị được đào tạo cấp bằng cử nhân Kinh tế chính trị đầu tiên vào năm 1974 tại Trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội nay thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Gần 40 năm qua, ngành Kinh tế chính trị được mở rộng đào tạo cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ ở học viện và nhiều trường trong cả nước (Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí tuyên truyền, Trường Đại học kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học kinh tế thuộc Đại Học Huế, Trường Đại học kinh tế thuộc Đại Học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh).