Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức
CƠ CẤU TỔ CHỨC

* CHI ỦY, BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TS. Hà Thị Hằng – Trưởng khoa, Bí thư chi bộ

TS Nguyễn Hồ Minh Trang – Phó Trưởng Khoa, Phó Bí thư chi bộ

ThS. Nguyễn Hữu Lợi - Chi ủy viên

* CÁC BỘ MÔN:

+ Bộ môn Lý luận chính trị cơ bản

Trưởng Bộ môn:  TS Nguyễn Hồ Minh trang

+ Bộ môn Kinh tế chính trị Việt Nam

Phó trưởng BM, Phụ trách Bộ môn: TS. Phan Nguyễn Khánh Long

* HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA:                           

TS. Hà Thị Hằng

TS. Trần Xuân Châu

ThS. Lê Văn Sơn

TS. Hà Xuân Vấn

TS Nguyễn Hồ Minh Trang

PGSTS. Nguyễn Xuân Khoát 

CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC

* BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CƠ BẢN

1. TS  Nguyễn Hồ Minh Trang  – Trưởng Bộ môn

2. TS . Hà Xuân Vấn - GV mời

3. Ths. Phạm Thái Anh Thư

4. Ths. Hồ Lê Phương Thảo

5. Ths. Nguyễn Hữu Lợi

6. ThS. Dương Thị Diệu My

7. PGS.TS Nguyễn Xuân Khoát          

* BỘ MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

1. TS. Phan Nguyễn Khánh Long – Phó trưởng BM, Phụ trách Bộ môn

2. TS. Trần Xuân Châu 

3. TS. Hà Thị Hằng

4. TS. Phạm Thị Thương

5. TS. Võ Thị Thu Ngọc

6. ThS. Đào Thị Cẩm Nhung

7. ThS. Nguyễn Thế Thìn

8. Ths. Lê Văn Sơn           

Người cập nhật: Nguyễn Hữu Lợi