Thư viện » Giáo trình
GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ dành cho sinh viên đại học và học viên cao học chuyên ngành Kinh tế chính trị
Từ buổi đầu của lịch sử, khi con người tiến hành những hoạt động kinh tế thì các tư tưởng kinh tế đã xuất hiện, cùng với các môn học khác như toán học, văn học, triết học, thiên văn học…các tư tưởng kinh tế đã ra đời từ rất sớm.
GIÁO TRÌNH KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác – Lênin được tập thể tác giả gồm các giáo sư đầu ngành biên soạn do GS, PTS. Trần Ngọc Hiên và GS. Trần Xuân Trường đồng chủ biên, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia