Đào tạo » Thạc sĩ
ĐÀO TẠO THẠC SỸ

Học viên tốt nghiệp thạc sỹ Kinh tế chính trị phải là những người có lập trường chính trị vững vàng về chủ nghĩa xã hội. Học viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu ở trình độ cao về kinh tế nói chung và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói riêng. Có năng lực phân tích đánh giá và tham gia hoạch định các chính sách kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương cũng như của đất nước. Sau khi tốt nghiệp tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành kinh tế chính trị, học viên có thể tham gia giảng dạy, nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; các cơ sở nghiên cứu kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; các viện, các cơ quan nghiên cứu, hoạch định chính sách hoặc quản lý kinh tế ở trung ương và địa phương.

Ngoài ra, học viên tốt nghiệp cao học cao học chính trị còn là nguồn bổ sung cán bộ chủ chốt cho các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội về các lĩnh vực hoạt động chính trị, tuyên huấn, công tác tư tưởng, quản lý kinh tế,..