Thư viện » Tài liệu tham khảo
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 12-01-2011 đến ngày 9-01-2011 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 – 2020; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI của Đảng; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.
PHÂN TÍCH TRIẾT HỌC NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÍNH TRỊ VÀ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Là một hiện tượng xã hội đặc biệt, chính trị xuất hiện cùng với sự phân chia xã hội thành giai cấp và hình thành Nhà nước. Do chính trị là lĩnh vực phức tạp nhất của đời sống xã hội nên khái niệm này được tiếp cận từ những góc độ khác nhau và những cách phân tích khác nhau. Theo đó, chính trị từ chỗ là đối tượng của những nhận thức có tính rời rạc, tản mạn ở các chế độ cổ, trung đại đến chỗ nhận thức nó như là một khoa học có đối tượng, có các phạm trù cơ bản và cách tiếp cận riêng.